Privacy Policy

Integritetspolicy Attitude Academy Stockholm, bifirma i Attitude Promotion AB

Senast uppdaterad: 2023-09-02

För att du som vår potentiella, nuvarande eller gamla kund ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter, beskriver vi i denna policy hur vi, Attitude Academy Stockholm, bifirma i org. nr. 556946-4141, som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR behandlar dina personuppgifter när du exempelvis kontaktar oss eller ingår avtal med oss. Längst ner finns även information om dina rättigheter rörande dina personuppgifter. Har du några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller denna policy, kan du när som helst kontakta oss på info@attitudepromotion.com.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta på vår hemsida eller på annat lämpligt sätt. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Från dig. De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med att du kommunicerar med oss, ingår avtal med oss eller deltar på ett event vi anordnar.
Från andra källor. När du går in på vår hemsida samlas enhetsinformation in från din enhet med hjälp av cookies och liknande tekniker som pixeltaggar. Du kan läsa mer om vår användning av dessa tekniker i vår cookiepolicy.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du använder våra tjänster, köper våra produkter eller kontaktar oss. De uppgifter vi behandlar är:

 • Kontaktuppgifter. Med andra ord, ditt namn och e-postadress.
 • Företagsrelaterad information. Närmare bestämt information om det företag du arbetar för när du är i kontakt med oss i egenskap av representant för ett företag, inklusive företagsnamn, din titel, arbetsplats och, om tillämpligt, information om din rätt att representera företaget.
 • Personnummer, i de fall du har enskild firma. Då samlar vi in ditt personnummer, eftersom det är detsamma som ditt organisationsnummer.
 • Vid rådgivning, information om mål och personlig utveckling inklusive anteckningar från möte. För att kunna tillhandahålla den rådgivning vi erbjuder behandlar vi information som du tillhandahåller oss rörande din personliga utveckling exempelvis mål, samt eventuella anteckningar som tas under våra möten.
 • Kommunikationsdata. Med det menar vi de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om mailar oss och efterfrågar mer information om våra tjänster.
 • Köphistorik. När du köper produkter eller tjänster från oss behandlar vi information om de köp du har gjort, tidpunkt och din betalningsmetod.
 • För hemsidebesökare, aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet samlar vi in IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Även om vi i normalfallet inte kommer att kunna identifiera dig via denna information, kan individer ibland urskiljas från denna typ av tekniska information.
 • Information från kundundersökningar. Om du är vår kund, kan vi komma att kontakta dig för att be dig att, frivilligt, delta i kundundersökningar och vi behandlar då eventuell information som inkluderas som är personuppgifter.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter. Särskilda kategorier av personuppgifter, exempelvis hälsoinformation, samlar vi bara in om du tillhandahåller oss sådana uppgifter, och endast i den utsträckning det är nödvändigt och berättigat för oss att använda dem. Exempelvis behandlar vi dina allergier och annan hälsoinformation, om du tillhandahåller oss med sådan information inför ett evenemang vi anordnar för att kunna bemöta dina behov.
 • Gällande deltagare på våra events, foto/video/ljudupptagning. Under Open Session finns ibland filmare och fotograf på plats för att ta bilder, filma och ta upp ljud. 
 • I tillämpliga fall, betalningsinformation. För det fall du gör en beställning eller ett köp på annat sätt än genom betalningslösningen på vår hemsida (såsom köper böcker på ett event, eller kontaktar oss direkt för manuell hantering) behandlar vi nödvändig information för att genomföra betalningen exempelvis upprätta faktura.

Syften och lagliga grunder för behandlingen

Kommunikation.

Dina personuppgifter används för att kommunicera med dig och vi behandlar även kommunikationen mellan oss, inklusive eventuella bifogade bilagor och dokument. Den behandling som görs är nödvändig antingen för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi ingått med dig eller din arbetsgivare eller för vårt berättigade intresse av att effektivt kommunicera med våra potentiella, nuvarande eller gamla kunder.

Marknadsföring av Attitude Academy Stockholm och våra tjänster och produkter.
Potentiella företagskunder
Arbetar du för ett företag inom en relevant målgrupp för oss kan vi komma att marknadsföra oss och våra tjänster, produkter och events mot dig. Denna behandling stödjer vi på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss då vi bedömt att det företag du arbetar för verkar inom en relevant målgrupp för oss. Om du inte vill få marknadsföring från oss, vänligen använd de instruktioner vi gett dig i e-postmeddelandet du fått från oss, eller kontakta oss direkt. Med ditt samtycke som laglig grund kan vi även publicera en referens eller recension du lämnat eller inkludera dig i artiklar om den tjänst eller produkt du har använt, för att marknadsföra oss.

Befintliga kunder
Har du beställt en produkt, köpt en biljett via vår hemsida eller i övrigt anmält ditt intresse för marknadsföring från oss kommer vi att skicka exempelvis nyhetsbrev och information om våra tjänster, produkter och events baserat på ditt samtycke.

Events
Bilder och filmer från events kommer vi att använda i marknadsföringssyfte. Vi lägger upp detta material i våra egna kanaler; exempelvis johanneshansen.com, sociala medier, nyhetsbrev, böcker eller annat marknadsföringsmaterial. Ljudupptagningar kan komma att användas i Wominthebiz Podcast. Den lagliga grunden vi använder oss av för att fotografera, filma och uppta ljud från våra events är Attitude Academy Stockholm’s berättigade intresse. Om du inte vill förekomma på dessa bilder, filmer eller ljudupptagning vill vi att du tar kontakt med oss på respektive event. Även om det är okej med dig att vara med på foto, film eller ljudupptagning så kan du ändå efter eventet be att få bli borttagen från de bilder, filmer eller ljudupptagningar som du förekommer på. Kontakta oss då på info@attitudepromotion.com.

För hemsidebesökare
Om informationen som vi samlar in genom cookies och liknande tekniker, som behandlas i marknadsföringssyfte, skulle innehålla personuppgifter grundar vi behandlingen på ditt samtycke.

Administrering och genomförande av events
Om du deltar på ett av våra events, behandlar vi de personuppgifter vi behöver om dig för att kunna administrera det eventet. Denna behandling grundar vi antingen på avtal, om vi har ingått ett avtal med dig om sådant event och behandlingen krävs för att ingå och/eller fullgöra det avtalet. I övrigt behandlar vi personuppgifterna grundat i en intresseavvägning. Det berättigade intresse vi grundar behandlingen på är vårt intresse av att kunna behandla den information som behövs för att kunna planera, genomföra och administrera ett event som vi är värd för.  För det fall vi behandlar hälsoinformation som du har tillhandhållit oss för att vi ska kunna bemöta dina behov vid ett event gör vi det grundat i ditt samtycke. 

Om du har enskild firma, identifikation
Om du har enskild firma behandlar vi personnummer som en del av den information vi behandlar om ditt företag, för att kunna identifiera dig som representant för sådant företag. Detta är nödvändigt för en säker identifiering och för vårt berättigade intresse av att kunna identifiera våra kunder.

Genomföra kundundersökningar för att utveckla och förbättra oss och vårt utbud 
Dina kontaktuppgifter kan användas för att kontakta dig angående kundundersökningar, t.ex. för att höra dina tankar om Attitude Academy Stockholm och våra tjänster och produkter. Vi kontaktar dig i vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster. Det är dock frivilligt att svara på kundundersökningar och för det fall personuppgifter förekommer i den information som samlas in från kundundersökningar, behandlar vi dessa personuppgifter grundat i ditt samtycke. Statistik och information från kundundersökningar som kommer att användas som material i vårt arbete för att utveckla och förbättra våra tjänster, vår verksamhet och våra erbjudanden.  

Hantering av betalning och fakturor
Om du eller din arbetsgivare har beställt våra tjänster kan dina personuppgifter användas för faktureringssyften. Detta inkluderar att använda dig som referens i samband med fakturan. Behandlingen stödjer vi på vårt berättigade intresse av att kunna fakturera för våra tjänster.

Är du privatperson och har beställt produkter eller biljetter på vår hemsida behandlas din betalningsinformation av vår betaltjänstleverantör. För det fall du gör en beställning eller ett köp på annat sätt än genom betalningslösningen på vår hemsida (såsom köper böcker på ett event, eller kontaktar oss direkt för manuell hantering) behandlar vi nödvändig information för att genomföra betalningen exempelvis upprätta faktura. Behandlingen grundas i fullföljande av det avtal vi ingått med dig.

Tillhandahålla våra tjänster och produkter
För att kunna tillhandahålla de tjänster och/eller produkter du eller ditt företag köpt av oss behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig eller i vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla vårt avtal med din arbetsgivare och tillhandahålla våra tjänster på bästa sätt.

För dig som vi tillhandahåller personlig rådgivning till inkluderar detta personuppgiftsbehandling som sker för att kunna ge sådan rådgivning, inklusive din självutvärdering och eventuella anteckningar som tas i samband med möten.

För dig som köper produkter via hemsidan inkluderar detta personuppgiftsbehandling som krävs för att kunna leverera produkten och hantera bytesrätt, retur och öppet köp.

Administrering av avtal
Dina personuppgifter kommer att behandlas när vi ingår, samt under tiden för, avtal med dig eller din arbetsgivare. Detta är nödvändigt för att kunna ingå och uppfylla avtalet med dig eller vårt berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla olika typer av avtal med det företag du representerar samt ha en kontaktperson i anledning av avtalet.

Tillhandahålla och utveckla vår hemsida, inklusive vårt utbud på hemsidan
Om informationen som vi samlar in genom cookies och liknande tekniker skulle innefatta personuppgifter grundar vi behandlingen som syftar till att tillhandahålla en hemsida med grundläggande funktioner på vårt berättigade intresse av att hemsidan ska fungera optimalt. Om den statistiska information vi får in genom cookies och liknande tekniker, som vi behandlar för att utveckla vår hemsida och våra tjänster/produkter, skulle innehålla personuppgifter grundar vi behandlingen på ditt samtycke.

Regelefterlevnad
Då vi är skyldiga att följa svensk lag kommer dina personuppgifter att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföring eller rapportering till myndigheter.

Skydd av Attitude Academy Stockholm, dig och andra
Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

Företagsöverlåtelse
I det fall vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.  

Delar vi med oss av dina uppgifter?

Ja, med vissa pålitliga personer och aktörer delar vi dina personuppgifter om nödvändigt. Dessa mottagare är antingen separat ansvariga för dina personuppgifter eller personuppgiftsbiträden där de endast får behandla personuppgifter enligt vår instruktion:

Personer som arbetar hos oss eller för oss (inklusive konsulter)
Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för oss såsom webbutvecklare och filmare vid event, men detta gäller bara de personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Tjänsteleverantörer
Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Dessa leverantörer är bland annat:

 • Vår betaltjänstleverantör Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 
 • Fraktbolag För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. 
 • Leverantörer av tjänster för vår hemsida
 • Leverantörer av analys- och marknadsföringsverktyg Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att ta emot andra utskick via e-post eller sms delas förnamn, efternamn, mobilnummer och e-postadress med vår leverantör som lagrar uppgifterna. 

Parter involverade i en rättsprocess
Dina personuppgifter kan vid en rättsprocess delas med de aktörer, såsom jurister, som är involverade i rättsprocessen.

Parter involverade i en företagstransaktion
I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

Övriga parter
Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan i vissa fall överföras till och/eller lagras hos företag utanför EU/EES där andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi vidtar dock alltid de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder inkluderar att vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer att tjänsteleverantörer befinner sig i ett land som EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå. Vill du veta mer exakt vilka skyddsåtgärder vi tillämpar rörande dina personuppgifter kontakta oss på info@attitudepromotion.com

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna därefter. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det såsom för bokföringssyften, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften. Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav. Generellt sett sparas dina personuppgifter under tiden för vårt avtalsförhållande, med andra ord så länge du eller din arbetsgivare har ett avtal med oss samt en tid därefter för att vi ska kunna bistå i förfrågningar angående tidigare relation med oss såsom köphistorik.

Vi sparar vidare den information, inklusive personuppgifter, som kan bli relevant vid en eventuell tvist mellan oss och/eller din arbetsgivare med anledning av vårt avtal, i upp till 10 år som är den allmänna preskriptionstiden.

Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke eller när ditt samtycke inte längre är aktuellt. Notera att detta dock inte påverkar vår rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen. 

Dina uppgifter kan också komma att sparas en längre tid om det krävs enligt lag, t.ex. lagar om beskattning och bokföring. Dina uppgifter kommer i så fall bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter.

Dina rättigheter

Få information om och tillgång till din data
Du kan när som helst begära information om vi behandlar dina personuppgifter och hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. samt få en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian du begär får du alltid gratis. Vid upprepade och orimliga förfrågningar om kopior kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.

Invända mot en behandling vi gör
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts för de behandlingar som vi grundar på våra berättigade intressen.Du har dock alltid en rätt att invända mot direktmarknadsföring från oss. 

Radera dina personuppgifter
Du har rätt att begära att en uppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften.

Rätta felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Begränsning av en behandling vi gör
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats. 

Återkalla ett samtycke du givit oss
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

Flytta din data till en annan personuppgiftsansvarig. 
Du har, i vissa fall, rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du begär att vi begränsar eller raderar dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter, till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.